П.І. Біда

Інтерактивний комплекс

навчально – методичного забезпечення

Рівне 2007

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Технічний коледж

П.І. Біда

Інтерактивний комплекс

навчально – методичного забезпечення

Кредитно – модульна система організації навчального процесу

для підготовки молодших спеціалістів

всіх спеціальностей

Рівне – 2007

УДК 658.382 (075.8)

ББК 65.24 Я 73

Б 59

Затверджено методичною радою Технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування.

П.І. Біда

Б 59Безпека життєдіяльності. Інтерактивний комплекс навчально–методичного забезпечення–Рівне: Технічний коледж НУВГП, 2007. – 145 с.

Рецензенти:

О.М. Кухнюк, к.т.н. доцент кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності НУВГП;

Є.М. Боярчук, голова циклової комісії напрямку “Екологія” Технічний коледж НУВГП.

Навчально – методичний комплекс „Безпека життєдіяльності” містить типову програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, план практичних занять, тематики самостійної та індивідуальної робіт, літературу, тестову програму, список використаної літератури, яка може бути корисною при самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитно–модульної організації навчального процесу студентами–технологами навчальних закладів.

УДК 658.382 (075.8)

ББК 65.24 Я 73

Б 59

© Біда П.І.

© Технічний коледж НУВГП

Зміст

Вступ.................................................................................................... 8

Розділ 1. Основи безпеки життєдіяльності......................... 22

§1.Основні поняття наукової дисципліни "Безпека життєдіяльності"...................................................................... 22

§2 Людина і природне середовище.................................................... 2 4

§3 Небезпеки техногенного характеру.................... ....................... 26

§4 Класифікація небезпек................................................................. 28

§5 Ієрархія потреб людини.............................................................. 29

2. Ризик як оцінка небезпеки..................................................... 31

§1 Ризик та його характеристики................................................. 31

§2 Ризик - орієнтований підхід і класифікація ризиків........ .................................................................................. 34

§3 Якісний аналіз і моделювання небезпек..................................... 35

3. Психіка людини як чинник її безпеки............................... 37

§1. Психіка людини і проблема людського чинника....................... 37

§2 Особливості перебігу психічних процесів. Пам’ять....................................................................................... 38

§3. Психічні властивості людини. Темперамент та його типи ....................................................................................................... 40

§4. Психічні стани людини. Стрес і стресові реакції організму...................................................................................... 42

§5 Проблема професійного добору кадрів за психофізичними показниками людини................................................................. 44

Здоров’я людини як основна передумова її безпеки........................................................................................ 46

§1. Здоров’я і життєдіяльність ...................................................... 46

§2. „Формула здоров’я” та її зміст ................................................. 47

§3. Індивідуальне фізичне здоров’я людини та оцінка стану серцево-судинної системи людини .................................................. 48

§ 4. Максимальне споживання кисню як фізіологічний показник здоров'я людини.............................................................................. 51

§5. Небезпека куріння та її вплив на здоров’я людини................... 54

5. Ергономічні обґрунтування і оцінка у безпеці життєдіяльності..................................................................... 56

§1. Ергономіка як наукова дисципліна ............................................ 56

§2. Антропометричні дані в ергономічних обґрунтуваннях.............................................................................. 57

§3. Психофізіологічні особливості працівника та їх урахування ....................................................................................................... 58

§4. Працездатність працівника, втома та її профілактика ....................................................................................................... 60

§5. Ергономічні оцінки важкості фізичної праці ........................... 62

§6. Ергономічні оцінки розумової праці .......................................... 63

§7. Ергономічні рекомендації щодо роботи на комп’ютері ....................................................................................................... 64

6. Розрахунок санітарно – технічних систем .......................67

§1. Система вентиляції, опалення, водопостачання та водовідведення. Електрозабезпечення і зв’язок......................... 67

§2. Об’ємно - планувальні рішення.................................................. 71

§2.1. Приміщення основного призначення....................................... 71

§2.2. Допоміжні приміщення............................................................ 72

§3. Розрахунок фільтровентиляційного обладнання сховища......................................................................................... 74

Розділ 2. Загальна безпека на виробництві.......................... 76

1. Медико – біологічні та соціальні проблеми здоров’я...................................................................................... 76

§ 1 . Вплив негативних факторів на здоров’я людини.......................................................................................... 76

§2. Ознаки здоров’я. Підсистеми СОЗ України............................. 78

2. Природні небезпеки................................................................. 81

§1. Літосферні, гідросферні та атмосферні стихійні лиха............................................................................................... 81

§1.1. Літосферні стихійні лиха........................................................ 81